DE PLAATSEN VAN DE CELEBRATIE

Biënnale « Fotografie en Architectuur », # 3
Maart-Mei 2010 _ La Cambre Architecture
Flageyplein 19
1050 Brussel
TEL : 02/640.96.96
FAX : 02/647.46.55
GSM : 0032/479/71.01.69
E.MAIL : marc.mawet@lacambre-archi.beREGLEMENT VAN DE OPROEP TOT KANDIDATEN

 1. De officiële taal van deze biënnale is het Frans.
 2. De oproep tot kandidaten heeft tot doel het selecteren van de exposanten die, op basis van een dossier, zullen deelnemen aan de derde editie van de biënnale « Fotografie en Architectuur » die georganiseerd wordt door het Hoger Architectuurinstituut « La Cambre » van de Franse Gemeenschap (Brussel), in samenwerking met het Fotografieuseum, het Centrum voor Hedendaagse Kunst van de Franse Gemeenschap Wallonië Brussel van Charleroi.
 3. De tentoostelling zal plaatsvinden van 11 maart 2010 tot 10 mei 2010 in de tentoonstellingsruimte « l’Espace Architecture La Cambre », Flageyplein 19 (hoek Boondael) te 1050 Brussel.
 4. De tentoonstelling kan geëxporteerd worden naar diverse Belgische en Europese culturele plaatsen. De geselectioneerde kandidaten verbinden zich tot het eventueel ter beschikking stellen van hun werken voor een periode van maximum 12 maanden vanaf de datum van de inhuldiging van de tentoonstelling. Van haar kant verbindt het ISACF La Cambre zich ertoe de modaliteiten en kosten met betrekking tot de bewaring en de verzekeringen van de werken die bewaard worden, voor zover dit in haar lokalen gebeurt, op zich te nemen.
 5. Het thema wordt verduidelijkt in een tekst die bij dit reglement gevoegd wordt.
 6. De kandidaten kunnen zich individueel of collectief aanmelden.
 7. De oproep tot kandidaten is toegankelijk voor iedereen die de fotografie als uitdrukkingsmiddel gebruikt, ongeacht leeftijd, nationaliteit, land van herkomst of beroep.
 8. Het is wenselijk dat de kandidaten bij hun beelden een persoonlijke tekst voegen die de omstandigheden, het doel en de inzet van hun werk toelicht. Deze tekst is echter geen voorwaarde voor selectie. Hij zal opgesteld zijn in het Frans.
 9. Alle fotografische technieken en schrifturen zijn toelaatbaar, fotomontages inbegrepen. Video en film zijn niet toegelaten.
 10. Het project dient niet noodzakelijk speciaal voor de biënnale gemaakt te zijn. De organisatoren zullen er niet de exclusiviteit van opeisen. Het mag al deelgenomen hebben aan tentoonstellingen en publicaties maar het mag niet dateren van vóór het jaar 2000.
 11. Het dossier van de kandidatuur zal volgende elementen bevatten :
  - een identificatiefiche met de volledige persoonlijke gegevens van de kandidaat (kandidaten) : naam, voornaam, geboortedatum en –plaats, adres, telefoonnummer, fax, e-mail. In het geval van een collectieve kandidatuurstelling zal een contactpersoon voorgedragen worden om de latere uitwisselingen te vereenvoudigen ;
  - een curriculum vitae met het parcours van de kandidaat of kandidaten, idealiter met illustraties ;
  - een papieren afdruk van de beelden die voorgesteld worden voor de tentoonstelling, formaat A4, ter illustratie van het project ;
  - een beschrijving van het definitieve voorgestelde formaat, de manier van presenteren en ophangen. Het staat de kandidaten vrij een afspraak te maken om de tentoonstellingsruimte te bezoeken indien zij dit nodig achten.
  - (Rekening houdend met de beschikbare ruimte en het feit dat het in dit stadium onmogelijk is het « volume » van het fotografisch werk dat tentoongesteld zal worden te voorzien, houden de organisatoren eraan te verduidelijken dat de mogelijkheid bestaat dat de inzending niet integraal gepresenteerd wordt. De modaliteiten van de selectie zullen uiteraard in overleg met de kandidaten vastgesteld worden.)
 12. Het dossier zal afgeleverd of opgestuurd worden onder verzegelde enveloppe (op verantwoordelijkheid van de afzender) naar het volgende adres :
  Biennale « Photographie et Architecture »
  ISACF La Cambre
  A l’attention de Monsieur Marc Mawet, commissaire
  19, Place Flagey
  1050 Bruxelles
  Belgique
 13. De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is vastgesteld op 31 augustus 2009. Dit betekent dat het dossier uiterlijk op deze datum in het bezit van La Cambre dient te zijn.
  - De jury zal samengesteld zijn uit 4 vooraanstaande figuren uit de Belgische fotografiewereld en 2 docenten van het ISACF La Cambre Architecture. Elk jurylid heeft één stem, met uitzondering van de voorzitter die een doorslaggevende stem heeft.
 14. De kandidaten die weerhouden worden zullen vervolgens uitgenodigd worden de organisatoren te ontmoeten om de definitieve praktische modaliteiten vast te leggen.
 15. Aan de exposanten kan een financiële steun voor de productie toegekend worden (maximum 700 euro zbtw). Dit bedrag kan niet toegekend worden als het werk reeds geproduceerd is en geen kosten specifiek voor de tentoonstelling met zich meebrengt. De kosten voor transport en levering zijn niet inbegrepen in dit bedrag, zij zijn ten laste van de fotograaf. Ook de kosten voor verzekering, ophanging (cartels, behandeling...), communicatie, inhuldiging, bewaking zijn niet inbegrepen : deze vallen uiteraard ten laste van de organisatoren.
 16. In het geval van een verkoop tijdens de biënnale zal de exposant 10% van het bedrag van de verkoop afstaan aan het instituut. Dit bedrag zal echter niet hoger liggen dan het bedrag dat gevraagd werd als financiële hulp voor de productie.
 17. Het tentoongestelde werk blijft eigendom van de fotograaf en wordt hem teruggegeven volgens vast te stellen modaliteiten in functie van de effectiviteit van punt 3 van onderhavig reglement.
 18. De dossiers die niet weerhouden worden zullen afgehaald worden aan het instituut tijdens de maanden november en december 2009, mits voorafgaandelijk telefonisch contact. Na 15 december 2009 zullen de niet afgehaalde dossiers beschouwd worden als achtergelaten in het instituut.
 19. In het kader van de tentoonstelling zal een plaquette gerealiseerd worden die de zichtbaarheid van elke deelnemer verzekert.
 20. De exposanten doen afstand van hun rechten met betrekking tot het gebruik van hun beelden in het kader van de organisatie van deze biënnale, de productie van de plaquette voor de tentoonstelling en de communicatiecampagne rond het evenement (ongeacht het medium).